Ochrana súkromia a nakladanie s citlivými údajmi

Platné od 25. mája 2018

 

Úvodné ustanovenia

 

Tu nájde informácie o tom aké informácie získavame, ako ich získavame a ako ďalej spracúvame citlivé údaje, ktoré nám pomáhajú poskytovať naše služby. Nemusíte mať obavy, všetky Vaše údaje sú u nás v bezpečí a my Vaše dáta nikomu neposkytujeme a ani nepredávame.

 

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité, a preto sa pri spracovaní osobných údajov riadime zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č.2016/ 679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), tiež známym ako GDPR.

 

Spoločnosť Danvis, s.r.o. so sídlom Osadná 2, 831 03 Bratislava – Mestská časť Nové Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  vložka číslo 40351/B oddiel Sro a jej dcérske spoločnosti a všetky jej prevádzkované služby, (ďalej iba „PEAKSPORT.SK“, „Danvis“, „prevádzkovateľ“, „poskytovateľ“ alebo „My“) zbiera iba nevyhnuté osobné údaje na zabezpečenie chodu jej služieb a zaručuje ochranu týchto údajov.

 

Používaním webu alebo iných služieb, ktoré prevádzkujeme súhlasíte s politikou prevádzkovateľa, pri zbere a práci s osobnými údajmi vrátane osobných údajov, tak ako je napísane v týchto podmienkach. Táto politika môže byť zmenená zverejnením jej novej verzie na našej webstránke.

 

Upozorňujeme, že zákonom požadované informácie o uskutočnených nákupoch sme povinní uchovávať v zmysle platných zákonov.

 

The types of data we collect from you and which data is used for what purpose

Aké údaje ukladáme (What?)

Všetky údaje, ktoré nám zadáte do objednávky a počas registrácie. Akcie, ktoré vykonáte na našej webstránke napr. interakcia s nákupným košíkom, hodnotenie produktov alebo úprava Vášho profilu vo vašej osobnej sekcii. Ak ste firemný zákazník, uchovávame o Vás aj firemné údaje ako IČO a DIČ. Všetky tieto údaje sú bežnou súčasťou väčšiny internetových obchodov.

 

Údaj

Dáta

Váš osobný profil

 •        Prihlasovacie meno/email/tel. číslo
 •        E-mailová adresa

Doplnkové údaje vo Vašom profile

 •        Pohlavie
 •        Vek
 •        Dátum narodenia
 •        Poznámky a doplňujúce informácie

Vaše fakturačné a dodacie adresy

 •        Meno a Priezvisko
 •        Adresu
 •        PSČ
 •        Tel. číslo

Informácie o nákupnom košíku

 •        Vaše meno a adresa
 •        Tel. číslo
 •        E-mail
 •        IP Adresa
 •        Zoznam objednaného tovaru

Informácie o vašich nákupoch

 •        Vaše meno a adresa
 •        Tel. číslo
 •        E-mail
 •        IP Adresa
 •        Zoznam objednaného tovaru

 

Naše služby uchovávajú vo vašom počítači textové súbory typu „cookies“. Tie zabezpečujú Vaše prihlásenie na našej stránke a taktiež aj informácie o obsahu nákupného košíka. Ďalšie „cookies“ sú používané na marketingové a analytické účely. Viac v sekcii Ako?.

 

Prečo tieto údaje ukladáme (Why?)

 

Údaje uchovávame z dôvodu bezchybného doručenia tovaru a poskytovania našich služieb. Tiež na marketingové a propagačné služby a to výhradne iba našich služieb a produktov.

 

 •        Váš osobný profil

o    Pohodlný nákup

o    Komunikácia so zákazníkom

o    Prehlaď Vašich objednávok

 •        Doplnkové údaje vo Vašom profile

o    Špecifické potreby zákazníka

 •        Vaše fakturačné a dodacie adresy

o    Evidencia objednávok

o    Dodanie tovaru a služieb

 •        Informácie o nákupnom košíku

o    Umožniť Vám nakúpiť prostredníctvom našej internetovej stránky

 •        Informácie o vašich nákupoch

o    Umožniť prehľad vašich objednávok

o    Možnosť sledovať stav objednávok

o    Možnosť sledovať históriu Vašich objednávok

 

Kedy a ako dlho (When?)

 

Počas využívania našich služieb môžeme zbierať rôzne informácie ako sú uvedene v sekcii Aké? a spôsob uvedeným v sekcii Ako?.

 

Vaše osobne informácie uchovávame na dobu potrebnú k ich účelu spracovania, nie však dlhšie ako je potrebné ich uchovať na účel na ktorý boli tieto dáta získané. Niektoré dáta sme v zmysle zákona povinný archivovať z legislatívnych dôvodov a podnikových procesov.

 

Dáta, ktoré boli získane za účelom ochrany našich služieb alebo automatizovaným systémom prevencie prienikov napr. IPS, Firewall alebo DDoS protection, uchovávame po dobu neurčitú.

 

Ako Vaše údaje ukladáme a ako ich spracúvame (How?)

 

Prostredníctvom sociálnych rozšírení ako: „Like box“, „Social login“, „Share button“, marketingových nástrojov a služieb tretích strán.

 •        GoogleAnalytics

o   Internetové sídlo poskytovateľa: https://analytics.google.com/

o   Ochrana osobných údajov: https://policies.google.com/privacy

 •        Twitter

o   Internetové sídlo poskytovateľa: https://twitter.com/

o    Ochrana osobných údajov: https://twitter.com/privacy

 •        Facebook

o   Internetové sídlo poskytovateľa: https://www.facebook.com/

o   Ochrana osobných údajov: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Po skončení využívania takýchto služieb sú tieto dáta na strane tretej osoby odstránene a pokiaľ je to nutné tak aj spätne prenesené na naše servery. Vyberáme si iba takých partnerov, ktorí spĺňajú prísne bezpečnostné štandardy, ich informačný systém je kompatibilný s GDPR a pokiaľ je to nutné, tak s frameworkom EU DataProtection.

 

S kým tieto dáta zdieľame (Who?)

 

Sme zodpovedný za Vaše osobné údaje a využívame, tak ako je uvedené v tomto dokumente o ochrane osobných údajov a podmienkach používania našich služieb alebo obchodných podmienkach.

Pre zabezpečenie dodanie tovaru je nevyhnutné poskytnúť Vaše údaje s prepravnej službe v rozsahu meno, adresa, telefónny kontakt, emailová adresa. Jedná sa napríklad o Slovenskú poštu alebo kuriérsku službu, ktorú ste si zvoli pri vašej objednávke.

Na našich stránkach môže prísť aj k interakcii s inými službami prostredníctvom sociálnych rozšírení a prihlasovaní cez služby ako Facebook, Twitter alebo Google. V takomto prípade ste zodpovední za obsah, ktorý zdieľate prostredníctvom takýchto rozšírení. Tieto rozšírenia sa riadia podmienkami daných služieb.

Služby tretích strán, ktoré poskytujú analytické nástroje pre naše služby ako Google Analytics, Twitter Analytics alebo Facebook Analytics môžu zbierať a uchovávať ďalšie informácie prostredníctvom textových súborov „cookies“ a ich údaje poskytovať prevádzkovateľovi.

Naše služby môžu byť hosťovane prostredníctvom cloudových platforiem ako Google Cloud, Amazon Web Services alebo Shopify. Títo prevádzkovatelia, môžu zhromažďovať ďalšie informácie za účelom prevádzky ich služieb.

 

Kde tieto dáta ukladáme (Where?)

 

Údaje o vašej objednávke sa ukladajú na zabezpečených serveroch našej spoločnosti. Niektoré údaje sú uložené na zabezpečených serveroch našich partnerov, ktorí nám prenajímajú hostingov alebo cloudové služby alebo služby tipu SaaS. Po skončení využívania našich predplatených služieb sú údaje z partnerského úložiska odstránené a ak je to nutné tak sú prenesené na naše servery.

Dáta sú uložené a spracúvané na území Európskej únie.

 

Zmeny v týchto podmienkach

 

Všetky aktuálne zmeny sú platné od 25.5.2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto podmienky ochrany osobných údajov. V prípade, že tieto podmienky zmeníme, tak Vás budeme informovať prostredníctvom našej webstránky a/alebo prostredníctvom akejkoľvek emailovej adresy, ktorú evidujeme v našom systéme. Pokračovanie užívania našich služieb vyjadrujete súhlas so zmenou týchto podmienok.

 

Vaše práva v súvislosti ochranou osobných údajov

 

Každý užívateľ má právo byť informovaný, aké údaje o ňom prevádzkovateľ eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne ​​vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Každý používateľ môže tiež požiadať o okamžité vymazanie všetkých svojich osobných údajov, ale stráca tým možnosť získavať informácie o novinkách, prístup do jeho osobného profilu, možnosť sledovať stav svojich objednávok, meniť informácie v objednávkach. Žiadosť o vymazanie je možné zaslať na adresu poskytovateľa. Upozorňujeme, že zákonom požadované informácie o uskutočnených nákupoch sme povinní uchovávať.

 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 •        Adresa na zasielanie písomností: Danvis, s.r.o., P.O.BOX  136, 830 00 Bratislava 3, Slovenská republika
 •        Telefonický kontakt: 02/20442273
 •        Emailový kontakt: obchod@peaksport.sk

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

 •        Adresa na zasielanie písomností: Danvis, s.r.o., P.O.BOX  136, 830 00 Bratislava 3, Slovenská republika
 •        Emailový kontakt: admin@peaksport.sk

 

Účely a právne základy spracúvania:

 •        E-shop – predaj tovaru zákazníkom e-shopu a marketingové služby
 •        Reklamácie a výmena tovaru – vybavovanie reklamačného procesu
 •        Ochrana nášho informačného systému a ochrana osobných údajov zákazníkov

 

Zmenu alebo opravu Vašich údajov môžete vykonať prostredníctvom Vášho profilu alebo Vašej osobnej administrácii na našej webstránke.

 

Niektoré údaje nie je možné vymazať ak zákon stanovuje povinnosť tieto údaje archivovať. Môže sa jednať o všetky informácie spojené s nákupom a to aj osobné informácie o zákazníkovi. Tieto údaje je potrebné archivovať za možným účelom reklamačného konania alebo pre daňové a účtovné povinnosti.